これがベトナム大学院の実態だ!

Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minhの大学院修士課程に社会人入学

作文対策

Tôi nghĩ rằng cho phát hiện của vấn đề nghiên cứu có 2 sau.
Thứ nhất là cần thiết của cuộc sống và tùy theo nguyện vọng của mình. Cụ thể, khi người ta nghĩ khó khăn trong trường hợp nói với người nước ngoài, thì có thể nghi thiết yếu máy dịch. Đặc biệt, nếu người ta có nguyện vọng sáng tạo của máy dịch, thi có thể lam biếc rất nhanh.
Thứ hai là nói với người nghiên cứu khác. Trong khi nhiều cuộc hội đảng, có thể xảy ra nhiều ý kiến rất tốt. Nếu nhà nghiên cứu lam biếc một mình, ta có thể giới hạn. Vì vậy, nhiều người nghiên cứu làm việc với người nhiên cứu khác.